Assurantiekantoor J.H.M. Bovens

 

Financieel dienstverlener:††††††††††††††††††††††† Mw. J.H.M. Bovens

Administratieve ondersteuning:†††††††† Dhr. L.M.S.W. Kissels

WFD-vergunningnr.12008984

KvK nr.14634702

Pastoor Heijnenstraat 10

6227 TE Maastricht

 

 

Internet†††† http://bovens.home.xs4all.nl

E-mail††††††††††††††† bovens@xs4all.nl

†† Telefoon†††††††† 043 Ė 3612403

Bank†††††††††† 858495139

†† Giro††††††† 1030527

 

In het Maastrichtse stadsdeel Heer is Assurantiekantoor Bovens gevestigd. Het van vader op dochter overgegane familiebedrijf kenmerkt zich door service en kleinschaligheid. Omdat ouders vertrouwen in het kantoor stellen, zijn veel jongeren verzekerd van huis uit. In de beslotenheid van het kantoor aan huis worden schade- en levensverzekeringen gesloten. Reclame wordt niet gemaakt. Dat doen mijn klanten. Mooi toch?

De Wet op het financieel toezicht eist dat financiŽle dienstverleners hun cliŽnten informeren over hun bedrijfsvoering. Ik presenteer mij graag aan u.

 

A.

Inleiding

G.

Mijn relatie met verzekeraars

B.

Wie ben ik?

H.

Hoe word ik beloond?

C.

Mijn diensten

I.

Mijn kwaliteit

D.

Wat verwacht ik van u?

J.

BeŽindiging relatie

E.

Mijn bereikbaarheid

K.

Klachten?

F.

De premie

 

 

 

A.†† Inleiding

 

1.      De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI.

2.      Ik heb deze Code onderschreven. In mijn voorlichting tracht ik dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

3.      De complete tekst van deze gedragscode kunt u op de website van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars, opvragen; www.verzekeraars.nl.

 

 

B.†† Wie ben ik?

 

1.      Ik ben adviseur op het gebied van schade- en levensverzekeringen. Mijn taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens ga ik met u na welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geef ik adviezen welke producten naar mijn oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

2.      Naast deze advisering begeleid ik ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

3.      Administratieve ondersteuning wordt verleend door mijn echtgenoot L.M.S.W. Kissels.

 

 

C.†† Mijn diensten

 

1.†††† Algemeen

Ik adviseer u op het gebied van:

1.      schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.

2.      verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of ťťn van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

3.      levensverzekeringen. Hierbij gaat het om een kapitaalverzekering bij leven, een overlijdensrisicoverzekering of een combinatie van beiden, een zogeheten gemengde verzekering.

 

Uit hoofde van mijn werk beschik ik over uw klantgegevens. Deze worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.

 

2.††† Schadeverzekeringen

Indien u mij inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van mij de volgende dienstverlening verwachten:

1.      Ik maak op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseer ik u welk deel van de risico's u zou moeten verzekeren en welke risico's u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.

2.      Ik help u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

3.      Ik geef u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.

4.      Samen met u let ik erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.

5.      Ik loop met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Ik geef hierbij advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

6.      Ik sta u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

7.      Ik controleer met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

8.      In een later stadium controleer ik of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is opgesteld.

9.      Indien noodzakelijk en gewenst besteed ik aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

10.  In een aantal gevallen bespreek ik bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is:
de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.

11.  Ik controleer de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.

12.  Ik archiveer alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

13.  Periodiek contact tussen u en mij, zorgt ervoor dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.

14.  Mocht u schade ondervinden, dan behartig ik uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.

15.  Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zal ik die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

 

3.††† Levensverzekeringen

Indien u mij op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van mij de volgende dienstverlening verwachten:

1.      Ik inventariseer uw gezinssamenstelling en onderzoek welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoek ik tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.

2.      Ik onderzoek vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico's u zelf kunt dragen.

3.      In mijn adviezen houd ik rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.

4.      Ik geef u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geef ik u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiŽle instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.

5.      Ik sta u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

6.      Ik controleer met u of de aanvraag voor een verzekering correct en volledig is opgesteld.

7.      In een later stadium controleer ik of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

8.      Indien noodzakelijk, bied ik begeleiding bij het verzorgen van een medische keuring.

9.      Net als bij schadeverzekeringen besteed ik voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

10.  Ik archiveer alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

11.  Periodieke contact tussen u en mij zorgt ervoor dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.

12.  Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving veranderingen van algemene aard voordoen, informeer ik u daarover. Wanneer u daar prijs op stelt ga ik na in welke mate deze wijzigingen specifiek voor u van belang zijn.

13.  Wilt u de wijze wijzigen waarop spaarpremies door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, dan begeleid ik op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiŽle instelling.

14.  Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beŽindigen. In een dergelijke situatie geef ik u inzicht in de fiscale en financiŽle consequenties van deze voortijdige beŽindiging. Samen met u bespreek ik de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

15.  Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreek ik met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

16.  Ik toets de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.

17.  Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zal ik namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

 

 


D.†† Wat verwacht ik van u?

 

1.      U mag aan mijn adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar ik verwacht ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2.      Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor mij belangrijk dat te weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

3.      Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwacht ik van u dat u dit aan mij doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven.

4.      Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beŽindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

5.      Ik onderhoud alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stel ik deze daarvan op de hoogte. Graag word ik door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

6.      Ik vraag u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan mij door te geven.

7.      Geeft u mij telefonisch een opdracht (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax (043 - 356 18 97) of e-mail (bovens@xs4all.nl).

 

 

E.†† Mijn bereikbaarheid

 

1.      Ik wil goed bereikbaar zijn voor mijn relaties. U kunt op de volgende wijze contact met mij opnemen:

2.      Assurantiekantoor J.H.M. Bovens
Pastoor Heijnenstraat 10
††††††††††††††††††††† (bezoek- en postadres)
6227 TE Maastricht
Telefoon: 043 - 3612403
Fax: 043 - 3561897
E-mailadres: bovens@xs4all.nl

3.      Het kantoor is op werkdagen geopend van 09:00 tot en met 17:00 uur.

4.      Voor afspraken buiten kantooruren kunt u mij bellen.

5.      Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u mij bereiken via telefoonnummer: 043 - 3612403.

6.      Zonodig kunt u mij ook buiten kantooruren bellen: 043 - 3612403.

7.      Ben ik niet op kantoor aanwezig, dan kunt u uw boodschap inspreken op mijn antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 

 

F.††† De premie

Premiebetaling kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Bij elke polis wordt de incassomethode aangegeven.

 

1.†† Incasso door mij

1.      Wanneer ik de door u verschuldigde premie namens de verzekeringsmaatschappij bij u Ôncasseer, ontvangt u voor betaling een acceptgiro. Ik maak gťťn gebruik van automatische afschrijving van bank of giro.

2.      Premies worden in principe per jaar betaald.

3.      In overleg kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.

4.      Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht.

5.      Als u eenmaal uw premie aan mij hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorg ik immers voor.

 

2.††† Incasso door verzekeraar

1.      U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten afschrijven.

2.      Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.

3.      Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

4.      Premies worden in principe per jaar betaald.

5.      In overleg met mij kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.

6.      Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.

7.      Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kan ik u hierin adviseren en bijstaan.

8.      Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

 

3.††† Afspraken rondom premiebetaling

1.      Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geÔncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

2.      Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u mij dan tijdig, zodat ik naar een oplossing kan zoeken.

3.      Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie verzorg ik namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover.

 

 

G.†† Mijn relatie met verzekeraars

 

Ik ben adviesvrij. Dat wil zeggen dat ik vrij ben om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.

BijASR Verzekeringen, Avero Achmea en Reaal Verzekeringen heb ik een agentschap. Dat wil zeggen dat ik er voor u rechtstreeks een verzekering kan sluiten. Door mijn meerjarige relatie met deze maatschappijen ken ik er de nodige medewerkers, ben goed op de hoogte van procedures rond de acceptatie van verzoeken om verzekering Ťn de schadeafhandeling en bezit folders, polisvoorwaarden e.d. van door hun aangeboden schade- en levenprodukten.

Voor die situaties waarin u beter uit bent met een andere maatschappij, kan ik u verzekeren via VandienServiceProvider B.V. of de Van Kampen Groep, beiden makelaars in assurantiŽn. Voor u zijn daaraan geen kosten verbonden.

 

 

H.†† Hoe word ik beloond?

 

Mijn beloning bestaat uit provisie. Die ontvang ik van de verzekeringsmaatschappij waar u uw verzekering sluit. .De provisie is begrepen in de premie die u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeer ik u hierover vooraf.

 

 

I.†††† Mijn kwaliteit

 

1.      Ik heb een vergunning (nummer 12008984) van de Autoriteit financiŽle markten voor bemiddeling in schade- en levensverzekeringen.

2.      Ik bezit het diploma AssurantiŽn B.

3.      Ik blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de verzekeringsbranche door mijn abonnement op Assurantie Magazine en productinformatie -online als schriftelijk- van de maatschappijen waarbij ik agent ben.

4.      Ik bezit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

 

J.††† BeŽindiging relatie

 

1.      U hebt het recht om op elk moment de relatie met mij te beŽindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

2.      Ook ik kan het initiatief nemen om de relatie met u te beŽindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij mij totdat een ander intermediair deze overneemt.

 

 

K.†† Klachten?

 

1.      Als u een klacht hebt over mij of de afhandeling van een zaak, stel mij daarvan dan zo spoedig mogelijk in kennis.

2.      Na ontvangst van uw klacht neem ik zo spoedig mogelijkcontact met u op.

3.      Alle klachten worden door mij serieus behandeld.

Voor onafhankelijke geschillenbeslechting ben ik aangesloten bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD). Daar kunt u met uw klacht terecht wanneer wij er samen niet uitkomen. Het adres luidt:
Stichting Klachteninstituut
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
tel. : (070) 3338999
fax : ( 070) 3338900
e-mail: info@klachteninstituut.nl
website: www.klachteninstituut.nl
Op de website www.kifid.nl leest u meer over de werkwijze en procedures.

4.      U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.